วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

 จุดประสงค์การเรียนรู้

หน่วยที่ 2 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

            1. สามารถอธิบายความหมายและองค์ประกอบของพระรัตนตรัยเกี่ยวกับความหมายและคุณค่าของธรรมคุณ 6 ได้
            2. สามารถอธิบายอริยสัจ 4 เกี่ยวกับทุกข์ ในหลักขันธ์ 5 เรื่อง อายตนะและนำประยุกต์ใช้ในการกำหนดเป็นแนวทางในการอยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข
            3.
สามารถอธิบายอริยสัจ 4 เกี่ยวกับ สมุทัย ในหลักกรรม เรื่องสมบัติ 4 และนำไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดเป็นแนวทางในการ
ดำเนินชิวิตอย่างมีเหตุผลเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุขได้

            4. สามารถอธิบายอริยสัจ 4 เกี่ยวกับ สมุทัย ในหลักกรรม เรื่อง วิบัติ 4 และนำไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดเป็นแนวทางในการ
ดำเนินชีวิตอย่างมีเหตุผลเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุขได้
            5. สามารถอธิบายอริยสัจ 4 เกี่ยวกับ สมุทัย ในหลักกรรม เรื่องอกุศลกรรมบถ 10 และ นำไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดเป็น
แนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีเหตุผลเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข
            6. สามารถอธิบายอริยสัจ 4 เกี่ยวกับ สมุทัย ในหลักกรรม เรื่องอบายมุข 6 และนำไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดเป็นแนวทาง
ในการดำเนินชีวิตอย่างมีเหตุมีผลเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุขได้
            7. สามารถอธิบายอริยสัจ 4 เกี่ยวกับ นิโรธ ในหลักสุข 2 และนำไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
อย่างมีเหตุผลเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุขได้
            8. สามารถอธิบายอริยสัจ 4 เกี่ยวกับ มรรค ในหลักบุพพนิมิตของมัชฌิมปฏิปทา และนำไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดเป็น
แนวทางในการดำเนินชีวิต อย่างมีเหตุผลเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุขได้
            9. สามารถอธิบายอริยสัจ 4 เกี่ยวกับ มรรค ในหลักดรุณธรรม 6 และนำไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดเป็นแนวทางในการดำเนิน
ชีวิต อย่างมีเหตุผลเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุขได้
           10. สามารถอธิบายอริยสัจ 4 เกี่ยวกับมรรค ในหลักกุลจิรัฏฐิติธรรม 4และนำไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดเป็นแนวทาง
ในการดำเนินชีวิต อย่างมีเหตุผลเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข
           11. สามารถอธิบาย อริยสัจ 4 เกี่ยวกับมรรค ในหลักกุศลกรรมบถ 10 และนำไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดเป็นแนวทาง
ในการดำเนินชีวิต อย่างมีเหตุผลเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุขได้
           12. สามารถอธิบายอริยสัจ 4 เกี่ยวกับ มรรค ในหลักมงคล 38 เรื่อง ประพฤติธรรม เว้นจากความชั่ว และเว้นจากการดื่มน้ำเมา
และนำไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต อย่างมีเหตุผลเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุขได้
           13. สามารถอธิบายความหมายและองค์ประกอบของอริยสัจ 4 ได้แก่ มรรค(ธรรมที่ควรเจริญ) ในมงคล 38 เรื่อง เว้นจากความชั่ว และนำมาประยุกต์ ใช้ในการกำหนดเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีเหตุผลเพื่อการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมได้อย่างสันติสุขได้
           14. สามารถอธิบายพุทธศาสนสุภาษิต และนำหลักพุทธศาสนาสุภาษิตไปไช้ในชีวิตประจำวันได้
           15. สามารถอธิบายโครงสร้างและบอกชื่อคัมภีร์และสาระสังเขปของพระสุตตันตปิฎกได้
           16. สามารถอธิบายเรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก เรื่องจูฬกัมวิภังคสูตรได้
           17. สามารถอธิบายศัพท์ทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับคำว่า ฌาน – ญาณ ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น